top_logo

תהליך רישום נישואין

            יש להמציא המסמכים הבאים:

 

 • תעודת זהות עם ספח של כל אחד מבני הזוג.
 • תעודת נישואין של ההורים (מרבנות מקומית בישראל). במידה ואבדה, ניתן לקבלה ברבנות בה נרשמו ההורים.
 • גם במידה וההורים גרושים יש להצטייד בתעודת נישואין של ההורים כנ"ל. ותעודת גרושין.*
 • במידה ולמבקש/ת חסרים את הנ"ל (עולים חדשים ואחרים) עליהם לפנות לביה"ד הרבני ע"מ שיאשר נישואיהם.
 • תעודת לידה . 
 • תמונה אחת פספורט מכל אחד .
 • תעודת כשרות של המקום בו תיערך החופה.
 • תשלום אגרת נישואין (תיעשה במקום).  אגרת נישואין 767 ש"ח לסטודנט(עד גיל 30) או חייל 460 ש"ח בהצגת מסמכים

 

במידה והמבקש/ת גרוש/היש להצטייד בנוסף לכל:

 • בתעודת גירושין ומעשה בי"ד – מקור.
 • תעודת נישואין  – הקודמת לגירושין.
 • תעודת נישואין של ההורים.
 • במידה והכלה גרושה על החתן להביא אישור מבי"ד רבני או מרב מוסמך שאינו כהן.

 

במידה והמבקש/ת אלמן/נה יש להצטייד בנוסף לנ"ל:

 • תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים
 • תעודת נישואין  – הקודמת לפטירה.
 • עולים חדשים יפנו לבית הדין הרבני ע"מ להביא אישור יהדות.

 להרשמה כנסו לקישור ונחזור אליכם:  

 

https://www.followupr.co.il/רישום-נישואין-בקליק/