top_logo

רבני שכונות

 קרית מטלון

הרב אשרי יואב, שפירא 4 בני-ברק

טלפון: 03-5702241,  052-3759078

 

ערב העיר

הרב פיג'ו חיים עזריה, סלומון 8 פ"ת

טלפון: 03-9226495,  052-2420358

 

שכונות קרול ורמת ורבר

הרב פינטו משה, קרול 20 פ"ת

טלפון: 03-9227399,  054-4922739

 

כפר גנים

הרב שחר יוסף, בן אליעזר 17 פ"ת

טלפון: 03-9093364,  050-7864775

 

קרית הרב סלומון

הרה"ג כהן ששון שליט"א, גולד 5 פ"ת

טלפון: 03-9313267

 

קרית חזני

הרב מנשה מנחם, דבורה הנביאה 7

טלפון: 03-9310426,  052-2893781

 

שכונות משה"ב, הפועהמ"ז וחן הצפון 

הרב סטופל אהוד, תורה ועבודה 15 פ"ת

טלפון: 03-9340079,  052-2248149

 

כפר גנים ב'

הרב קליין משה, יטקובסקי 5 פ"ת

טלפון: 03-9089356/7,   054-5203908

 

הדר גנים

הרב רבינוביץ' שלמה, נתן אלבז 5 פ"ת

טלפון: 03-9336644,  052-3977335

 

שכונת שיפר

הרב שהרבני יהודה, רוטשילד 47 פ"ת

טלפון: 03-9306572,  052-2926573

 

שכונת בר יהודה

הרב שטרית אברהם, פרנקפורטר 1 פ"ת

טלפון: 03-9225515,  050-7252959

 

עמישב

הרב שרעבי עמנואל, ברא"ז 14 פ"ת

טלפון: 03-9336435,  052-2803887

 

שכונת בלינסון

הרב שנה יוסף, רוזובסקי 12 פ"ת

טלפון: 03-9086725,  050-6989094

 

שכונת פג'ה

הרב כהן נחמיה, סלבנדי 11 פ"ת

טלפון: 03-9301933,  051-7908550

 

 שכונת נווה חיים

 הרב רוזנבאום יקותיאל, אריה בן אליעזר 17

 טלפון: 03-9091904,  052-2953094

  

רב שכונה במרכז העיר

הרב יהונתן אדואר הרצל 62

טלפון: 03-9346977

נייד: 054-2521835