top_logo

תהליך קבלת כשרות לעסק

על מנת לקבל תעודת כשרות לעסק יש להתחיל בהליך כדלקמן:

 

יש להגיש בקשת כשרות במחלקת הכשרות בין השעות 8:30-14:00

 

ניתן להוריד את הבקשה מהאתר ברובליקת "טפסים" ולשלוח בפקס 03-9305741 

 

חשוב לדאוג שכל המוצרים שירכשו לעסק יהיו בכשרות ראויה

 

להקפיד שכל מוצרי הבשר הם על פי הרשימה שאושרה ע"י הרבנות פ"ת

 

לאחר פיקוח של רב המדור תתבצע הכשרה (אם צריך)

 

יוצב משגיח בהתאם לבדיקתו והנחייתו של הרב האחראי על הכשרות

 

לשלם אגרת כשרות

 

יש לחתום בחברת כפ"ל על הסדרת תשלום

 

תונפק תעודת כשרות

 

התקדמות תהליך זה מותנית בקיום התנאים לעיל 

 

 

לתאום אפשר לקבוע עם פרסיק ינון- 054-5904030