top_logo

בית כנסת

בית כנסת הוא בית התפילה היהודי. השם 'כנסת', מקורו מהש ורש כ.נ.ס, והוא נקרא כך על שם ההתכנסות של האנשים בו. היהודים נוהגים להתפלל שלוש פעמים ביום, בבוק ר תפילת שחרית, אחר הצהרים תפילת מנחה ובערב תפילת ערבית. בשבתות, ראשי חודשים וחגים נוספת תפילה אחר תפילת שחרית ושמה תפילת מוסף (ביום כיפור נוספת גם תפילת נעילה לאח ר תפילת מנחה). בית הכנסת מכונה מקדש מעט מפאת קדושתו והשווא תו לבית המקדש.