top_logo

דרכי גישה לערים סמוכות

 

 

מחלקת עירובין:

הרב מנגל אברהם שליט"א-  רב מפקח מחלקת עירוב פתח תקווה

נייד : 054-7717269

טלפון: 03-9305303

 

אסור מן התורה להוציא איזה דבר מרשות היחיד לרשות הרבים, או להכניס דבר מרשות הרבים לרשות היחיד, כל שעוקר מרשות אחת ומניח ברשות השניה. וכן אם עוקר חפץ ברשות הרבים, ואחר שהעבירו ד' אמות ברשות הרבים הניחו, חייב משום מוציא. ומדברי סופרים אסור אף אם עקר ולא הניח, או הניח ולא עקר. (ילקוט יוסף שבת כרך ה עמוד קסא).

 

לחלק ניכר משיטות אין רשות הרבים מהתורה, אלא אם כן עוברים שישים ריבוא במקום אחד רחב טז אמה. על שיטות אלו אנו סומכים והעיר נחשבת ככרמלית. על ידי עירוב ניתן להפוך את העיר מכרמלית לרשות היחיד ועל ידי זה ניתן לטלטל בעיר ומחוצה לה בגבולות העירוב החופף עם עירובי ערים שכנות.

 

על ידי עירוב ניתן לתקן את "רשות הרבים" כדי שתהפוך להיות "רשות היחיד", ועל ידי כך יהיה מותר לטלטל בתוכה חפצים בלא הגבלה, וכן יהיה מותר לטלטל חפצים מתוך הבתים והחצרות אליה ולהיפך.

 

להלן התייחסות הלכתית לכל יציאה בשבת מתחום העיר פתח תקווה:

 

1. היציאה מרחוב ז'בוטינסקי לכיוון בני ברק מותרת גם בנשיאת חפצים, יש עירוב מחובר לבני ברק משני צידי הכביש.

2. היציאה לגבעת שמואל אפשרית מרחוב הסיבים לכיוון גבעת שמואל, מותרת גם בנשיאת חפצים, על סמך חיבור בין עירוב פתח תקווה לעירוב גבעת שמואל.

3. משמאל לרחוב העצמאות קיים מעבר בשביל לגבעת שמואל. גם במעבר הזה קיים עירוב משותף לפתח תקווה וגבעת שמואל.

4. ביציאה מרחוב רבין דרומה לכיוון קרית-אונו, ישמח-משה ובית החולים "תל-השומר", יש חיבור על הגשר לעירוב קריית אונו.

5. כביש "מכבית" נמצא מחוץ לעירוב, אסור לשאת חפצים!!

6. כביש "זרובבל" לכיוון גת-רימון וכפר-מעש, אין עירוב ואסור לשאת חפצים!

7. מהדר-גנים וגני-הדר לכיוון אלעד אין עירוב. אסור ללכת!

8. מכפר-אברהם לכיוון ראש-העין אין עירוב, אסור ללכת! מותר 2000 אמה ללא חפצים.

9. מצומת סגולה לכיוון הוד השרון,  אין עירוב, אסור ללכת!

10. כביש הרב מלכה לכיוון צפון רעננה, אין עירוב, אסור ללכת!

11. כביש גהה לכיוון צפון רעננה אין עירוב, אסור ללכת!

12. עירוב חדש משכונת אם המושבות דרך כל אזור התעשיה קרית אריה. העירוב צמוד לפסי הרכבת עד כביש 4.

13. שכונת חן הצפון נמצאת בגבול העירוב ומשם אסור לשאת חפצים. מותר ללכת 2,000 אמה.

14. לתושבי הדר-גנים ו-גני-הדר, יש חיבור לעירוב של נחלים. המעבר הוא דרך הטיילת גני הדר (סוף מנחם בגין) עולים על הטיילת והגשר מעל כביש מכבית וממשיכים בטיילת לכיוון נחלים.

 

אחריות הרבנות פתח תקווה על תקינות העירוב הינה עד לחיבור עם מושב נחלים. יש לוודא באופן אישי תקינות העירוב במושב.