top_logo

מעלתם והשפעתם של תלמידי ר' עקיבא לדורות

לכן, כל פגם בנפש, כל פגם במידות, מהוה גורם מפריע להשגת התורה ולהשראתה בתוכנו. תורה לא נקנית רק על ידי לימוד ויגיעת ההבנה, חז"ל לימדו אותנו במסכת אבות שהתורה נקנית בארבעים ושמונה קנינים, וכולם נצרכים להשגת התורה. וכפי שנאמר שם: "התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, ואלו הן, בתלמוד, בשמיעת האוזן, בעריכת שפתים, בבינת הלב, באימה, ביראה, בענוה, בשמחה, בטהרה, בשמוש חכמים, בדקדוק חברים, ובפלפול התלמידים, בישוב, במקרא, במשנה, במיעוט סחורה, במעוט דרך ארץ, במעוט תענוג, במעוט שינה, במעוט שיחה, במעוט שחוק, בארך אפים, בלב טוב, באמונת חכמים, בקבלת היסורין, המכיר את מקומו, והשמח בחלקו, והעושה סיג לדבריו, ואינו מחזיק טובה לעצמו, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, אוהב את הצדקות, אוהב את המישרים, אוהב את התוכחות, ומתרחק מן הכבוד, ולא מגיס לבו בתלמודו, ואינו שמח בהוראה, נושא בעול עם חברו, מכריעו לכף זכות, מעמידו על האמת, מעמידו על השלום, מתישב לבו בתלמודו, שואל ומשיב, שומע ומוסיף, הלומד על מנת ללמד, והלומד על מנת לעשות, המחכים את רבו, והמכון את שמועתו, והאומר דבר בשם אומרו". ולכן דוקא תלמידי רבי עקיבא, דוקא הם שנבחרו משמים להנחיל את חלק תורתו של רבי עקיבא לדורות הבאים, דוקא מהם נדרשה שלמות אמיתית בתיקון המידות, ולכן מכיון שלא כיבדו זה את זה באופן המושלם הראוי לפי דרגתם, כבר נפסלו הם מלהיות מעבירי תורתו של רבי עקיבא, כבר אינם ראויים הם לכך, ולכן לא היה להם כבר מקום בעולם. כהבנה נוספת בענין ניתן לומר, שרבי עקיבא כידוע לימד אותנו ש"ואהבת לרעך כמוך" זה כלל גדול בתורה. מכיון שמשפט זה נעשה כאחד המשפטים המפורסמים ביותר מדברי חז"ל, משפט שאין כמעט יהודי שלא שמע עליו, סימן הוא לכאורה שחלק גדול ממה שרבי עקיבא בא להנחיל לעולם, הוא חיזוק מיוחד במצות "ואהבת לרעך כמוך". לפי זה ניתן להבין שדוקא תלמידיו של רבי עקיבא נדרשו לקיים בשיא ההידור והשלמות את המצוה הזו, יותר מהאדם הממוצע, ולכן הייתה עליהם תביעה כל כך חזקה על חוסר קטן של כבוד הזולת, תביעה שהביאה עליהם עונש כה חמור. יהי רצון שנזכה ללכת לאורו של רבי עקיבא, גם לתקן את מידותינו בשלמות ולקיים מצות "ואהבת לרעך כמוך" באופן נעלה ומושלם וגם להתגדל בעסק התורה ובמצוות, כדרכם של רבי עקיבא ושאר גדולי ישראל שעמדו להם לעם ישראל לאורך כל הדורות, ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן!
לכל הכתבות